• Wolderwijd logo
 
header jurist

Afwijkingsmogelijkheid bestemmingsplan Zeewolde

Mogelijkheden om af te wijken van een vastgesteld bestemmingsplan

Afwijkingsmogelijkheid bestemmingsplan Zeewolde

3 minuten mr. Mariëlle Ducaat bestuursrecht voor ondernemers 28 november 2012 2021
De discussie over de ‘detailhandelvisie Zeewolde’ in de vergadering van de Raadscommissie ruimte en wonen afgelopen maandag bracht mij op het idee om eens wat nadere toelichting te geven omtrent de mogelijkheden tot afwijking van een bestemmingsplan. De aanleiding hiertoe was de vraag of het mogelijk is om, tegen het bestemmingsplan in, detailhandel buiten het centrum van Zeewolde ook toe te staan. Los van het feit wat mijn persoonlijke gedachten hierbij zijn zou ik hieronder graag kort ingaan op de mogelijkheden om af te wijken van een eenmaal vastgesteld bestemmingsplan.

Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid

De Wabo onderscheid verschillende categorieën waarbinnen het mogelijk wordt gemaakt om af te wijken van het bestemmingsplan. Ten eerste bestaat er de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid. Dit zijn regels in het bestemmingsplan zelf opgenomen die gaan over de mogelijkheid tot afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente is niet verplicht om deze afwijkingsregels in het bestemmingsplan op te nemen. De naam ‘binnenplanse afwijkingsmogelijkheid’ is enigszins paradoxaal omdat het impliceert dat je afwijkt van het bestemmingsplan terwijl je je in feite juist conformeert aan het bestemmingsplan door gebruik te maken van de afwijkingsregels die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Via een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is het nooit mogelijk om een bestemming van het bestemmingsplan te wijzigen.

De 'kruimelgevallen’

De afwijkingsmogelijkheid die hier wordt bedoeld ziet op speciale gevallen die in het BOR (besluit omgevingsrecht) geregeld zijn. Het is een handjevol uitzonderingen dat in aanmerking komt voor afwijking van het bestemmingsplan. Het gaat hier bijvoorbeeld om een antenne-installatie, mits die niet hoger is van 40 m. Het staat de gemeente overigens vrij om beleidsregels op te stellen t.a.v. deze bepaling om nadere beperkingen te stellen.

Het Projectbestluit

Deze concrete afwijkingsmogelijkheid is bedoeld voor individuele gevallen. Als de aanvrager een goede ruimtelijke onderbouwing heeft en de activiteit die hij wil verrichten niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening kan een project, in afwijking van het bestemmingsplan, toch verwezenlijkt worden. Onder de oude WRO was een dergelijke mogelijkheid ook al opgenomen in artikel 19 WRO. Er kon dan afgeweken worden van het bestemmingsplan mits de afwijking gekoppeld werd aan een toekomstige wijziging van het bestemmingsplan. Vaak werd de aanvraag dan wel verleend maar werd vervolgens het bestemmingsplan toch niet meer gewijzigd. Er werd daarom ook wel gesproken van ‘de grote leugen van artikel 19’. Om deze reden is in de nieuwe Wro de koppeling tussen het projectbesluit en de wijziging van het bestemmingsplan losgelaten.

Ten slotte biedt de Wabo eveneens de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan voor tijdelijke bouwwerken. Te denken valt aan bijvoorbeeld het tijdelijk neerzetten van een bouwkeet naast een woning die verbouwd wordt. Op dit moment geldt een dergelijke afwijking nog voor 5 jaar. De bedoeling is dat deze termijn wordt opgerekt naar 10 jaar.

In het bovenstaande heb ik kort voor u op een rijtje gezet wat wettelijk gezien de mogelijkheden zijn om af te wijken van een bestemmingsplan. Ten aanzien van de detailhandelvisie Zeewolde zal dus ook binnen deze kaders gezocht kunnen worden door ondernemers naar mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan.

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over bestuursrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: