Home / Actueel / Actueel

Actueel

In een ontslagprocedure tussen een werkgever en een werknemer kan de rechter aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen. Dit artikel zet een aantal belangrijke uitspraken op een rij waarin aan de werknemer een billijke vergoeding is toegekend. Hieruit valt een rode draad te herleiden waar zowel werkgever als werknemer in een eventuele ontslagprocedure rekening mee dienen te houden. 

Wanneer recht op een billijke vergoeding? 

Wanneer een werknemer (al dan niet op staande voet) wordt ontslagen biedt de wet rechters de ruimte om aan een werknemer een billijke vergoeding toe te kennen. Een billijke vergoeding zal door een rechter slechts kunnen worden toegekend als aan de werkgever in verband met beëindiging van de arbeidsovereenkomst een zeer ernstig verwijt kan worden gemaakt. Niet voor niets wordt de billijke vergoeding een ''muizengaatje'' genoemd. Gedacht kan worden aan het voorwenden van een valse ontslaggrond waardoor de werknemer wordt ontslagen of het schenden van re-integratieverplichtingen.  

Berekening van de hoogte van de billijke vergoeding

Indien de rechter vindt dat er sprake is van een situatie waarin de werknemer recht heeft op een billijke vergoeding, dient de vraag zich aan wat de hoogte van die billijke vergoeding dan moet zijn. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het lange tijd onduidelijk geweest hoe de hoogte van de billijke vergoeding vastgesteld diende te worden. Er bestond geen vaste formule voor, zoals vóór de Wwz bijvoorbeeld wel het geval was  (namelijk de Kantonrechtersformule). In de New Hairstyle beschikking heeft de Hoge Raad inzicht gegeven in de hoe de billijke vergoeding dient te worden berekend:

- alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegenomen;

- de gevolgen van het ontslag voor de werknemer dienen in ogenschouw te worden genomen;

- de billijke vergoeding heeft géén punitief effect (geen bestraffend karakter);

- Wat is de schade die werknemer heeft geleden;

- Verwijtbaarheidselement.  

Het is van belang dat voor toekenning van de billijke vergoeding gemotiveert wordt onderbouwd wat de te verwachten inkomensderving is. De economische conjunctuur, de branche waarin de werknemer werkzaam is, het opleidingsniveau etc. spelen allemaal een rol bij de te verwachten inkomensderving en (in geval van ontslag op staande voet) reeds geleden inkomensderving. Vervolgens zal de mate van verwijtbaarheid gemotiveerd onderbouwd moeten worden. 

Recente rechtspraak billijke vergoeding

Uit de rechtspraak van 2017 blijkt dat rechters de mate van verwijtbaarheid op verschillende wijze vaststellen. Eén Kantonrechter uit Enschede had een creatieve oplossing door met een glijdende schaal van 1 tot 10 te werken. 1 was daarbij een zeer geringe mate van verwijtbaarheid en 10 de hoogst denkbare vorm van verwijtbaarheid. Op die manier categoriseerde de Kantonrechter de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever (in deze zaak op een 3) en kwam hij zodoende, tezamen met de inkomensderving, tot vaststelling van een totale billijke vergoeding van € 22.000,00. Ook in ander relevante zaken die in 2017 over de billijke vergoeding gingen hanteerde rechters de New Hairstyle uitgangspunten voor berekening van de billijke vergoeding. Hoewel vooral het verwijtbaarheidselement door de diverse rechters nog wel op verschillende manieren wordt gewogen biedt de recente jurisprudentie voor zowel werkgever alsook werknemer in elk geval enige houvast waar het gaat om berekening van de billijke vergoeding. Het blijft van groot belang om als werknemer te stellen en goed te onderbouwen wáárom er recht zou bestaan op een billijke vergoeding en wat hiervan de hoogte zou moeten zijn. Rechters zullen daartoe niet zelfstandig overgaan en een goed onderbouwde vordering is dan ook ontonbeertlijk. Wij  voorzet daartoe is dan ook onontbeerlijk. Onze juristen helpen u graag in een eventuele ontslagprocedure. Neem gerust contact met ons op. 

Bekijk onze actuele columns:

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS