• Wolderwijd logo
 
header jurist

Opzegtermijn

3 minuten mr. Jeroen Kaspers arbeidsrecht voor werkgevers 08 maart 2018 2024

De opzegtermijn is de termijn die een werknemer of werkgever in acht moet nemen bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst die partijen met elkaar hebben.

Voor de werknemer is de wettelijke opzegtermijn 1 maand. Deze termijn kan schriftelijk worden verlengd doch kan nimmer meer dan 6 maanden bedragen. Bij verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer geldt bovendien dat de termijn voor de werkgever altijd tenminste twee maal de termijn van de werknemer moet zijn.

Voor de werkgever geldt dat deze termijn minimaal 1 maand (bij arbeidscontracten korter dan 5 jaar) is. Naarmate het dienstverband langer heeft geduurd gelden langere termijnen (2 maanden bij arbeidsovereenkomst die langer dan vijf jaar maar korter dan tien jaar heeft geduurd, 3 maanden tot vijftien jaar en daarna 4 maanden opzegtermijn).

Bij cao (collectieve arbeidsovereenkomst) mogen de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever worden ingekort of verlengd.

Juridisch kader opzegtermijn

Artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:672 BW)

1. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen.
2. De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:
a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.
3. In afwijking van lid 2 bedraagt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging één maand indien de werknemer de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt.
4. De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand.
5. Indien de toestemming, bedoeld in artikel 671a, lid 1, is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met de duur van de periode die aanvangt op de datum waarop het volledige verzoek om toestemming is ontvangen en eindigt op de datum van dagtekening van de beslissing op het verzoek om toestemming, met dien verstande dat een termijn van ten minste een maand resteert.
6. De termijn, bedoeld in lid 2 of lid 3, kan slechts worden verkort bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. De termijn kan schriftelijk worden verlengd.
7. Van de termijn, bedoeld in lid 4, kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.
8. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, mag de termijn van opzegging, bedoeld in lid 7, tweede volzin, voor de werkgever worden verkort, mits de termijn niet korter is dan die voor de werknemer.
9. Voor de toepassing van lid 2 worden arbeidsovereenkomsten geacht eenzelfde, niet onderbroken arbeidsovereenkomst te vormen in geval van herstel van de arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 682 of artikel 683.
10. De partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt, is aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren.
11. De kantonrechter kan de vergoeding, bedoeld in het lid 10, matigen indien hem dit met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt, met dien verstande dat de vergoeding niet minder kan bedragen dan het in geld vastgestelde loon over de opzegtermijn, bedoeld in lid 2, noch minder dan het in geld vastgestelde loon voor drie maanden.

Vindplaats opzegtermijn in de wet

Burgerlijk Wetboek
Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Titel 10. Arbeidsovereenkomst
Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst
Artikel 672

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: