• Wolderwijd logo
 
header jurist

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Aandachtspunten bij aanbieding arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd

Onduidelijkheid over lengte arbeidsovereenkomst komt werkgever duur te staan

3 minuten mr. Mariëlle Ducaat arbeidsrecht voor werkgevers 09 januari 2023 2024

Het bestaan van onduidelijkheid over de duur van een arbeidsovereenkomst is de werkgever in deze procedure duur komen te staan. Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat zorgvuldigheid en oplettendheid bij de formulering en aanbieding van een arbeidsovereenkomst zeer nauw luisteren. Wat was er aan de hand? 

De casus

Werkneemster was sinds 1 november 2021 in dienst bij haar werkgever in de functie van winkelmedewerker. De werkgever heeft per e-mail van 5 november 2021 aan werkneemster een nog te ondertekenen arbeidscontract toegezonden. In de e-mail stond: Bij akkoord zie ik graag twee getekende exemplaren retour (…)”. In het contract stond in artikel 1: ''Werknemer treedt met ingang van 1 november 2021 voor bepaalde tijd in dienst.'' Werkneemster heeft dit contract ondertekend en aan werkgever geretourneerd. Werkneemster heeft nadien verzocht om een door beide partijen ondertekende versie van de arbeidsovereenkomst, maar werkgever heeft die niet aan werkneemster verstrekt. Op 1 augustus 2022 heeft werkneemster zich ziek gemeld. Op 19 september 2022 werd werkneemster door haar leidinggevende gebeld. Aan werkneemster werd meegedeeld dat dat ze een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft die op 1 november 2022 zal eindigen. Tijdens het gesprek werd aan werkneemster medegedeeld dat haar arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Dit is per brief van 28 september ook aan werkneemster bevestigd. Het dienstverband zou aldus per 1 november 2022 eindigen. 

Vordering werkneemster

In de procedure vordert werkneemster doorbetaling van het salaris met ingang van 1 november 2022. Werkneemster stelt zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst niet (rechtsgeldig) is opgezegd en dus nog bestaat met ingang van 1 november 2022. 

Verweer werkgever

Werkgever betwist dat er met ingang van 1 november 2022 nog een arbeidsovereenkomst bestaat. Werkgever voert aan dat de einddatum per abuis niet in de schriftelijke overeenkomst is opgenomen, maar dat tijdens het sollicitatiegesprek met werkneemster wel degelijk besproken is dat het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, namelijk een jaar, zou gaan. Alle andere winkelmedewerkers krijgen ook (altijd) een arbeidsovereenkomst van één jaar. Het enkele feit dat er per ongeluk niet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat deze op 1 november 2022 eindigt maakt nog niet ineens dat werkneemster een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, aldus werkgever. 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat er weliswaar in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat werkneemster voor bepaalde tijd in dienst treedt, maar constateert dat een einddatum of een vermelding van de periode waarover de overeenkomst zou lopen niet in de overeenkomst is opgenomen. Uit (de tekst van) de overeenkomst blijkt dus niet wanneer deze eindigt; niet na verloop van een zekere tijd, noch na voltooiing van een bepaald werk. Omdat partijen van mening verschillen over de betekenis van artikel 1 van de arbeidsovereenkomst, moet uitgelegd worden wat partijen zijn overeengekomen. Bij de uitleg van een overeenkomst gaat het niet alleen om de taalkundige bewoordingen van de tekst van de overeenkomst, maar komt het tevens aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op wat ze redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De Kantonrechter overweegt dat de werkgever onvoldoende (concreet) heeft onderbouwd en bewezen wat er tijdens het sollicitatiegesprek met werkneemster exact is besproken en dat dus niet zonder meer kan worden aangenomen dat het zou gaan om een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. De wet bepaalt bovendien dat áls een overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de wergever verplicht is om de werknemer binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen van de einddatum of duur van de overeenkomst. Laat de werkgever dit na, ook al doet hij dit per ongeluk, dan komt dit voor rekening en risico van werkgever. 

Conclusie 

Uit deze uitspraak blijkt dus maar weer dat bij het opstellen en aanbieden van arbeidsovereenkomsten aan werknemers zorgvuldigheid en nauwkeurigheid vereist zijn. Een klein foutje kan u als werkgever al gauw een forse schadeclaim opleveren. Laat uw arbeidsovereenkomst dus altijd opstellen en/of controleren door een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist want zoals het gezegde luidt: voorkomen is beter dan genezen!   

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: