Home / Tarieven / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Wolderwijd Juristen, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Wolderwijd Juristen werkzaam is (als vennoot of in dienstverband), ieder die door Wolderwijd Juristen wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Wolderwijd Juristen aansprakelijk is of kan zijn.

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 2: DE OPDRACHT

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Wolderwijd Juristen. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Wolderwijd Juristen vrij om te bepalen welke van haar juristen of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

ARTIKEL 3: INPNINGSVERBINTENIS

3.1 De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Wolderwijd Juristen verplicht zich alle opdrachten met alle benodigde zorgvuldigheid te verrichten.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Wolderwijd Juristen leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Wolderwijd Juristen wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Wolderwijd Juristen komt. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

4.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 4.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal de totaal gedeclareerde kosten in de desbetreffende zaak.

4.3 Wolderwijd Juristen is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

4.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

4.5 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Wolderwijd Juristen voor die schade.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1 De opdrachtgever vrijwaart Wolderwijd Juristen en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Wolderwijd Juristen ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Wolderwijd Juristen in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

ARTIKEL 6: VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING

6.1 Wolderwijd Juristen verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdracht heeft verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van dienstbelangen en informatie waarvan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.

6.2 Wolderwijd Juristen bewerkstelligt dat derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid.

6.3 Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

ARTIKEL 7: INSCHAKELING VAN DERDEN

7.1 Wolderwijd Juristen is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Wolderwijd Juristen in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Wolderwijd Juristen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Wolderwijd Juristen.

7.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Wolderwijd Juristen ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 8: DECLARATIES EN TARIEVEN

8.1 Wolderwijd Juristen is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende honorarium te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Het voorschot wordt verrekend met de declaratie.

8.2 Indien enige declaratie niet binnen de overeengekomen termijn wordt voldaan is Wolderwijd Juristen gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.

8.3 Wolderwijd Juristen is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van die werkzaamheden.

8.4 Wolderwijd Juristen heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Wolderwijd Juristen enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

ARTIKEL 9: BETALING

9.1 Betaling van declaraties van Wolderwijd Juristen dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is opdrachtgever vanaf die dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

9.2 In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Wolderwijd Juristen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale declaratiebedrag in geval de diensten ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

9.3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.

9.4 Eventuele bezwaren tegen een declaratie dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na declaratiedatum, schriftelijk aan Wolderwijd Juristen te worden medegedeeld. Wolderwijd zal dan met opdrachtgever in overleg treden om de declaratie toe te lichten en ernaar te streven de bezwaren weg te nemen. Betreft dit bezwaar slechts een gedeelte van de declaratie, dan is opdrachtgever gehouden het gedeelte waar geen bezwaar tegen bestaat tijdig te voldoen.

9.5 Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, worden incassokosten in rekening gebracht volgens het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Omdat opdrachtnemer een btw-plichtige ondernemer is, worden de incassokosten niet verhoogd met btw.

9.6 Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 125,00.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voortbrengselen van de geest die Wolderwijd Juristen bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt komen toe aan Wolderwijd Juristen.

10.2 Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolderwijd Juristen niet toegestaan deze, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

ARTIKEL 11: DIVERSE ONDERWERPEN

11.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

11.2 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Wolderwijd Juristen en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

11.3 Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

11.4 Wolderwijd Juristen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

11.5 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend voor de uitleg van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Wolderwijd Juristen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in een van de arrondissementen waar Wolderwijd Juristen mede gevestigd is. Niettemin heeft Wolderwijd Juristen het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever. Wolderwijd Juristen is gevestigd te Zeewolde en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 55744974. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Wolderwijd Juristen.

Algemene VoorwaardenDirect naar:
Algemene Voorwaarden

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS