De 96 RV-procedure; een uitkomst onder de WWZ?

leestijd 3 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in arbeidsrecht op 25 juni 2015.

De Wet Werk en Zekerheid staat nu al te boek als ''lawyers paradise''. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat het onder het nieuwe ontslagrecht mogelijk wordt om tot drie instanties door te proceduren over één geschil. Waar tegen een uitspraak in een ontbindingsprocedure op dit moment geen hoger beroep open staat -en partijen aldus relatief snel weten waar ze aan toe zijn- kunnen werkgevers en werknemers straks naar hartelust doorprocederen over hetgeen hen verdeeld houdt. Of dit de zaak (en de verstandhouding tussen partijen) ten goede komt valt ernstig te betwijfelen. Ook zal het kostenaspect moeten worden overwogen. Het kan daarom uitkomst bieden om áls er dan een geschil ontstaat tussen partijen overeen te komen dat dit geschil wordt beslecht middels een artikel 96 RV procedure; de omgekeerde prorogatie.

Wat is een artikel 96 RV procedure?

Artikel 96 RV geeft partijen de mogelijkheid om zich gezamenlijk tot de kantonrechter van hun vrije keuze te wenden, ook al zou deze kantonrechter op grond van het wettelijk stelsel niet bevoegd zijn om te beslissen over dit geschil. Hoewel de artikel 96 RV procedure eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje is in het procesrecht, is dit beslist niet terecht. In verschillende situaties kan de artikel 96 RV namelijk grote voordelen bieden.

Arikel 96 RV en contractenrecht

In het contractenrecht geldt er een competentiegrens voor de bevoegheid van de Kantonrechter in eerste aanleg. Kantonrechters mogen in het contractenrecht beslissen over geschillen met een omvang tot maximaal €25.000,00. Als iemand in een procedure wordt betrokken voor een bedrag groter dan € 25.000,00 betekent dit dat deze persoon moet verschijnen voor de rechtbank met alle gevolgen van dien. De rechtbank kent namelijk een veel formele en kostbaardere procedure dan de kantonrechter. Bij de kantonrechter is voor de gedaagde partij geen griffierecht verschuldigd en bovendien ligt het griffierecht vele malen lager. Voorts is advocaatstelling verplicht bij de rechtbank, waar dit bij de Kantonrechter niet het geval is. Uit het oogpunt van kostenbesparing kan het in zo'n geval dus interessant zijn om op gond van artikel 96 RV de kantonrechter bevoegd te verklaren in de procedure zodat beide partijen kosten (griffierecht en advocaatkosten) kunnen besparen. Voor zowel eiser als gedaagde verandert er inhoudelijk niets aan de standpunten, alleen de route van geschilbeslechting wijzigt iets.

Artikel 96 RV en Arbeidsrecht

De competentie van de Kantonrechter ligt in het arbeidsrecht anders. Of het nu gaat om een geschil van € 1.000,00 of een geschil van een € 1.000.000. Zolang het geschil verband houdt met de arbeidsovereenkomst is de kantonrechter de bevoegde rechter voor het geschil. Dit wordt straks anders omdat na de procedure in eerste aanleg bij de Kantonrechter ook hoger beroep mogelijk wordt. Hoger beroep geschiedt altijd bij de Rechtbank waardoor partijen zich dan alsnog geconfronteerd zien met het formele, vaak langdugie en kostbare proces bij de Rechtbank. Om die reden kan het zéér aantrekkelijk zijn om te kiezen voor de artikel 96 RV procedure. In beginsel staat bij deze procedure hoger beroep niet open, tenzij partijen zich dat recht uitdrukkelijk voorbehouden. Het voordeel is aldus dat er op korte termijn duidelijkheid én een einde komt aan het geschil. Een ander voordeel is dat partijen zélf kunnen bepalen tot welke kantonrechter zij zich wenden. Stel er dient zich een zéér specifieke zaak voor op bijvoorbeeld het gebied van collectief arbeidsrecht, dan kan het nuttig zijn om een Kantonrechter aan te wijzen die gespecialiseerd is in dit soort zaken en die bevoegd te verklaren. Tenslotte speelt uiteraard het kostenaspect een rol. Behalve besparing op advocaatkosten en griffierechtkosten, wendt u ook het risico van hoger beroep en cassatie af waardoor het risico op aanzienlijke kosten niet aan de orde is. Zodoende weten beide partijen dat zij een finaal oordeel ontvangen van de Kantonrechter en daarin moeten berusten. Of één der partijen moet het recht op hoger beroep voorbehouden, dat kan natuurlijk ook gewoon.

Neem artikel 96 RV op in uw algemene voorwaarden en/of arbeidscontracten

Omdat de wet expliciet vermeldt dat partijen zich gezamenlijk tot de Kantonrechter moeten wenden is het zinnig om als ondernemer of als werkgever goed na te denken over de mogelijkheid van artikel 96 RV vóórdat de geschillen rijzen. Uit het oogpunt van kostenbesparing én specifieke expertise is het voor heel veel ondernemers en werkgevers interessant om juist déze procedure te volgen. Onder de WWZ, waarbij het risico op zéér langdurige procedures alleen maar toeneemt, wordt de waarde van artikel 96 RV nog groter. Indien u in uw algemene voorwaarden reeds overeenkomt met uw opdrachtnemers dat de art. 96 RV gevolgd wordt, of in uw arbeidsovereenkomsten met uw werknemers afspreekt dat artikel 96 RV bij voorkomende geschillen gevolgd zal worden, wentelt u bij voorbaat enorme (kosten)risico's af en houdt u zelf de regie in handen in de veel informelere artikel 96 RV procedure bij de Kantonrechter. Kortom; ondernemers bezint eer ge begint en voorkom onnodige juridisering van uw geschillen.

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht:

Vorige: Werkgevers let op: tijdelijke contracten opzeggen of niet?
Volgende: Eerder vast dienstverband voor tijdelijke medewerkers

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS